హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయంలో వివిధ రెగ్యులర్ కోర్సులకు నిర్వహిస్తున్న ప్రవేశపరీక్షలకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలకుచూడండి.http://www.uohyd.ac.in/images/pdf/admissions_notification_2015-16.pdf