హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయంలో వివిధ రెగ్యులర్ కోర్సులకు నిర్వహిస్తున్న ప్రవేశపరీక్షల హాల్ టికెట్స్ ఇస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలకుచూడండి.http://www.uohyd.ac.in/images/pdf/admissions_notification_2015-16.pdf

M.A.Syllabus

UNIVERSITY OF HYDERABAD
DEPARTMENT OF TELUGU

M.A.  I  Semester: / IMA VII Semester

New Stream (w.e.f. the academic year 2012-13)
( Courses: 5;                       Credits: 4)

Core Courses:
TL 401 Classical Literature –I
      
UNIT -1
Nannayya - Dhusyantha Charithram-Andhra Mahabharatamu-
Aadiparvamu: 4th Aaswaasamloo padya Sankhya 5-107.
UNIT -2
Tikkana-Sri Krishnuni rayabharam - Andhra Mahabharatamu –
Udyoga parvamu, 3rd Aswasamloo padya Sankhya 1-118.
UNIT - 3
Nachana Somanathudu - Narakasura vadha - uttara Harivamsam-
1st Chapter padya samkhya 110- 191.

Reference books
1. Nannayagari Prasannakathakavithardhayukthi - Viswanadha Satyanarayana
2. Mahabharathopanyasamulu - Andhra Saraswatha parishath Prachurana
3. Nannaya Bharathamu - Venkatavadhani Divakarla
4. Tikkana - Ramakrishmacharyulu Nanduri
5. Nacana somanathudu - Kameswara Rao, Vedula
6. Teluguloo harivamshaalu - Yashodaa Reddy P.


TL 402  Introduction to General Linguistics

UNIT - 1
Language definition and Characteristics of language- what is Linguistics? - Schools of Linguistics - Branches of Linguistics -Relationship between Linguistics and other Sciences - phone, phoneme, morpheme, syntax and semantics.
UNIT - 2 
Phonology: Production and classification of Speech & sounds -articulation of vowels- consonants-
IPA - phone- phoneme- allophone - syllable - history of half nasal and nasal- Types of distribution of phonemes and phonemic transcription – Its relationship with practical orthography.
UNIT - 3
Morphology and Syntax: Definition of Morpheme -  Principles of morphemic analysis - Types of  morphemes and Classes - Morpho-phonemics  - Construction of compounds - Grammatical elements - Syntax - Karaka Theory - Introduction of Transformational grammar.
UNIT - 4
Semantics - Relationship of word and it's meaning; Referential Meaning - Lexical meaning- Grammatical meaning-Connotative Meaning - Collocation Meaning - Polisemy - Homonymy - Synonymy - Antonymy. Semantic ambiguity

Reference books
1. A course in modern linguistics - F.Hockett
2. An introduction to descriptive linguistics - H.Gleeson
3. Outlines of linguistic analysis - B.Block and Tragger
4. Language and its nature development origin – J.Jesperson
5. Language - Bloomfield
6. Aadhunika bhaashaashaastra siddhaantaalu - Subrahmanyam P.S.
7. Telugu vaakyam - Rama rao Cekuri
8. Bhasha- Samajam - Samskhriti - Krishnamurthy Bh.


TL 403 Classical Telugu Grammar- I              

Chinnayasuri : Bala Vyakaranam:  sanjna- sandhi- Tatsama- Achika- karaka -samasa- taddhita- kriya- khridanta, prakiirnaka Parichhedas

Reference books
1. Balavyakaranodhyotham - .  Chinaseetaramaswamy Sastri Vajjhala
2. Ramaneeyamu- Venkataramana Sastri Duvvuri
3. Vyakaranadeepika -Korada Mahadeva Sastry
4. Guptarthaprekaasika - kalluri Venkata Rama sastry
5. Telugu vyakarana Vikasamu-B.Purushotham
6. Andhra Vyakarana Vikasamu-A.Rajeswara RaoTwo  optionals to be Chosen from among the following

Optionals:

TL 421 Indian Poetics

                      
UNIT -1
Definition of   kavya – Indian aestheticians Bhamah, Dandin, Vaman, Mammuta, Anandavardhan, Viswanatha, Jaganatha Panditaraya, etc..,
UNIT - 2
Kavya Hetu – pratibha, vyupatti, and abhyasa,-Various views.Kavya  prayojana – Various views - . Kavya bhedas.
UNIT – 3
A survey of schools of Alankara, Guna, Reethi Vakrokti, Ouchitya, - Rasa theory – bharata’s rasa sutra and its interpretations – Number of Rasas  and Rasa Sameekarana.
Theory - Sabda vrittis – Definitions of Dwani - Dhwnyahbava vadins and defense against them. - . Gunibhuta vyangya  kavyas.

Reference Books:
1. Kavyalankara samgraham. Commentary by Sannidanam Suryanarayana Sastry
2. Sahityadarshanam- Kakarla Venkata Rama Narasimham
3. Alamkara Sastra CharitraPullela Srirama Chandrudu
4.Cultural Leaders of India: Aestheticians - Ministry of Information and  Broad Casting, Government of India, 1983)
5. Indian Poetics - Translated by N.Balasubrahmanyam
6. Indian Literary Theories – K.Krishna moorthyTL 422 Introduction to   Indian  Literature        


UNIT - 1
Introduction to Indian Literature - a brief survey on Indian literature
UNIT - 2
Brief Introduction to Hindi, Urdu, Marathi, Odiya, Bengali, Punjabi, Gujarati and Kashmiri literatures
UNIT - 3
Common features of different trends in Indian literature
UNIT - 4
Aesthetic approch in Indian literature

Reference books
1. Literature in Modern Indian Languages: Gokak V.K.
2. Telugu vijnana sarvaswam (Vol- VI): Telugu University
3. Samakalika Bharatiya Sahityam: Central Sahitya Akademy
4. Samakaaliina bharatiiya saahityaalu – Telugu Akademy
5. Vishwa saahiti – Telugu Bhashaasamiti
6. Bharata Bharati – Telugu University
7. Comparative Indian Literature – George K.M.
8. Contemporary Indian literature – Indhranath Chowdary
9. Book lets on Indian Literature – Central Sahitya Academy.


                                  
TL 423 Comparative Dravidian

UNIT -1
History of comparative study on Dravidian languages- researchers and their research on Dravidian languages - mutual relationships between Aryan and Dravidian languages – general features of Dravidian languages - ClassIfication of Dravidian language family - South Dravidian -I - South Dravidian II - Central Dravidian and North Dravidian - tree diagram of Dravidian language family
UNIT  -2
Phonology: proto Dravidian phonemes- phonemic changes in Dravidian languages from proto Dravidian phonemes
UNIT - 3
Nouns- stem: numerals- pronouns- kin terms: suffixes- prepositional -person - number - gender suffixes
Verbs-root: types of verbs- tense markers in Dravidian- negative suffixes.
UNIT - 4
Syntax in Dravidian languages - simple sentences – interrogative sentences.

Reference books
1. Comparative Dravidian Linguistics- Krishnamurti Bh.
2. The Dravidian Languages, Krishnamurthy Bh.
3. The Dravidian Languages,(Ed) Steever B.Sanford
4. Genesis and Growth of Dravidian, Heremath
5. Dravida bhashalu, subrahmanyam P.S.
6. Dravida bhasha parishilanam, Cinasitarama Shastri Vajjala

TL 424 Cultural History of Andhras


UNIT -1
History of heritage and and culture of Andhras- geographical influence:  Origin and brought up of Andhras, aryans, anaryas, mixed racism, -Definitions and features of society- group- culture
UNIT -2
Evolution of Andhra culture- services of kings and kingdoms- literature, music, painting, architecture - Temples are center for culture: influence of vaidhika- jaina- bawddha- shaiva- vaishnava- and etc.
UNIT - 3
Culture of Andhras - festivals -women: definition and features of customs- practices- beliefs- practices of women- women dress code, songs, festivals in culture and women practices
UNIT - 4
Influence of foreign culture on Andhras culture: socio, economic and religious conditions in ruine of Islam, portuguise, dacchi, and British - Enlish education-renaissance - influences of Christianity, bramha samajam, divya jnana samaja prabhavaalu 

Reference books
1. Andhrula samskruti vol. I-&II - Satyanarayana kambhampati
2. Andhrula samghika caritra - Shastri B.N.
3. Andhrula samghika caritra -Pratapareddy Suravaram
4. Andhra desha bhugola caritra sarvaswalu - Andhra Bhasha Samiti
5. Andhravangmayamlo samghikajivanam -Ramarao N.V.S
6. Andhrula samskhruti sahitya charitra –Telugu      Akademy


TL 425 Telugu Prosody

UNIT - 1
Chandasshastram : Avirbhava-vikasalu,  chandassu – prayojanalu, chandassu- kavitwam,  maarga deesi chandassulu- paraspara prabhavalu.
UNIT  -2
vhrittaalu - jaatulu- upajaatulu- shatpratyayaalu- dashadoshaalu from anantuni chandhoodarpanam.
UNIT  - 3
yatiprasalu-nirvacanalu ,prayoojanaalu, swara yatulu (III cont.in Appakaviiyam)
UNIT  - 4
vyanjana yatulu - ubhaya vaLulu - praasalu   (III cont.in Appakaviiyam)

Reference books
1. chandoodarpanam - Anantamatyudu
2. Appakaveeyamu- Appakavi
3. Telugu Chandovikasamu- Sampatkumacharya Kovela
4. Telugulo Desichandassu- Narasayya Sanganabatlla
5. Telugulo Chandovisesamulu-N.S. Raju
6. Chandovyasavali- N.S. Raju
7. Telugulo Chandoreetulu-Doraswami sarma Ravuri
8. Telugu Chandoreetulu-Seetapati Gidugu

TL 426 Stylistics

UNIT - 1
Language, Literature and Linguistics: Language as tool of Communication: Language and literature; Linguistics and literature; Form Meaning and style
UNIT  -2
Stylistics: Western and Indian concepts : Style as deviation from norm; Deciding the norms; standard language and poetic language , foregrouding and parallelism - Style as recurrence or convergence of Texual patterns, Cohesion, Exploration of meaning, etc.  - Style as partiular exploitation of a grammer of possibilities - Alankaras - Reeti - Vakrata -Dhvani- pancha sandhulu
UNIT -3
Application aspects: Poetry, fiction and Drama - Study of Style with reference to form, meaning and prosody.
    
Reference books
1. Linguistics and literature: 1973  London: Edward Arnold.
2. Linguistic and literary style:1970, Freeman,C.Donald.Newyork.
3. A Linguistic Guide to English Poetry:1969, Leech, N.Geoffrey , New York 
4. Morphology of the Folktale:1968,Propp.V.J.University of Texas Press.
5. A Stylistic analysis of Vijayavilasam : Ramanarasimham P, Ph.D.Theses, University of Mysore.
6. Kinnerasaani Paatalu-vaakya prayoga vaicitri:1990,   Lakshmi G.S. Yuvabharati,     Hyderabad: 
7. Aadhunika sahityamloo duuta kaavyaalu (Ruupa  nirmana Parishiilana)  1987,  Meenaakshi .Y. M.Phil.
    Dissertation, University of Hyderabad.
8. Sri pada Subrahmanya sastry kathana reetulu:1993, Radha Krishna.B. M.Phil.,Theses, University of Hyderabad.
9. Andhra mahabharata sailii parisiilanam:1996  Ramanarasimham.P.,Paraavaak pracuranalu,      Hyderabad.
10. Sailii shastram: oka samaaloocanam :2004  Ramanarasimham P., in Adhunika saahityam vimarshana   
       reetulu, : A.V.College, Hyderabad.
11. Ceraatalu - Sahitya vimarsha -paraamarsha :2003,Ramarao Cekuri,  saahiti shravanti,  Khammam.
12. Ruupavaada vimarsha by Ramarao Cekuri : 2004,   in  Adhunika  saahityam vimarshana   reetulu, : 
      A.V.College, Hyderabad.
13. Tilak amrutham kurisina raatri  : sailii parisiilanam: Sharada,A. 1990, M.Phil Dissertation, University 
      of Hyderabad.
14. Mullapudi venkataramana rachanalu-Hasya parikaramgaa bhaasha  Sudha rani P : 1991M.Phil Dissertation,
       University of Hyderabad.
15.Madhuranthakam rajaram kathalu-Oka anusiilana (Sailii parisiilana) : Subhadra, B. 1987 :  M.Phil Dissertation,  
      University of Hyderabad.
16. Kavyalankara sangrahamu , Suryanarayana shastry sannidhanam:1976, Seshachalam&Co (Vth  Edition)      
      Machilipatnam.
17. Telugu dinapatrikalalooni siirshikalu- alankaarikata, Vasumati.P.  1993:  M.Phil Dissertation,
      University of Hyderabad.
18. Saahitya darsanam Venkata Ramanarasimham   Kakarla: 1985, Gangahara publications, Vijayawada. 
M.A. II Semester./IMA VIII Semester

 (No. of Courses: 5;                     No. of Credits: 4)

Core Courses :
TL451 Classical Literature - II

UNIT -1
The critical theory of Prabandha in Telugu and various experiments by 16th century poets.

UNIT - 2 & 3
Text Prescribed:
Sri Krishna Devarayalu: Amuktamalyada IInd canto- Stanzas 1-51
Dhurjati: Sri Kalahasteeswara satakamu
Ramaraja Bhushana: Vasucharitramu, IIIrd Canto Stanzas 1 to 78.

Reference books
1. Sahityacharitralo Charchaneeyamsalu- Subramaniam G.V.
2. Aamuktamalyada Soundaryamu - Koteswara Rao, T
3. Telugu sahityam: Marochupu (ed) :  Ranganadhacharyulu K.K.
4. Prabhandha Vangmaya Vikasamu: Durgaiah P
5. Vasucharitra Vimarsanam: China Sitharam Swami Sastri Vajjala
6. Vasucharitram - sahiti samaloochanam: Narayanacharyulu, Puttaparthi.


TL452 Evolution of Telugu Language

UNIT - 1
A brief survey of the language families of India - the indo Aryan, Dravidian, Astro Asiatic, and Sino-Tibetan and their distribution.
UNIT -2
Enumeration and geographical distribution of Dravidian languages - place of Telugu among them - History of the words Andhramu, Telugu and Tenugu.

UNIT -3
Evolution of Telugu language:  From the earliest to 11th century A.D. - middle Telugu period from 1100- 1600 A.D. - later Telugu period from 1600-1900 A.D. - modern Telugu 1900 A.D. and onwards.
UNIT -4
Language movements in Telugu - Loan Words in Telugu - Dialects in Telugu - Telugu semantics

Reference books
1. Telugu Bhasa Charitra (Ed.). - Krishnamurti Bh.
2. Telugu semantics -Reddy G.N.
3. Telugupai Urdu paarashikamula prabhavamu- Gopala Krishnarao K.
4. Maandalika vritti pada kosham - vyavasayam – Khrishnamurthi Bh.
5. Telugulo velugulu - Ramarao chekuri
6. Bhashantarangam- Ramarao chekuri
7. Bhashanuvartanam - Ramarao chekuri
8. English loan words in Telugu, Akki Reddy S.


TL453 Classical Telugu Grammar- II      (PROUDHA VYAKARANAM)

Sitaramacharyulu: Proudha Vyakaranam, Sanjna, Sandhi-  Sabda- karaka- samasa- taddhita- kriya- khridanta- vakya- mukta lakshana viveka Parichchedas.

Reference books
1. Balavyakaranodhyotham - .  Chinaseetaramaswamy Sastri Vajjhala
2. Ramaneeyamu- Venkataramana Sastri Duvvuri
3. Bala prodha Vyakarana Sarwaswalu Vol. 1&2 – Sphoorthi Sri.
4. Balavyakaranamu and Proudhavyakaranamu: Ghantapatha Vyakhya-V.Ramakrishna rao
5. Bala Vyakarana kalpadrumamu- Sriramachandra     Murthy M.G.P.
6. Adhunikapramanikandhravyakaranam- Venkateswarlu Vajjhala


Two  optionals to be Chosen from among the following

Optionals:

TL471 Folk Literature

UNIT - 1
Introduction to Folk lore and folk literature -Research and researchers in Folkloristic study
UNIT -2
Folk literature: Folk Songs: narrative Folk Songs and Folk Narratives - Folk Tales - Folk motifs in Folk literature

               
UNIT - 3
Folk Arts: literature in Folk performing arts - reflections of Village dieties in Folk arts literature: Fairs and festivals

Reference books
1. Janapada geya sahityamu: Ramaraju, Biruduraju
2. Minneeru, Munneeru: Gangadharam Nedunuri
3. Janapada geya gadhalu: Krishnakumari Nayani
4. Janapada vijnana vyasavali: Mohan G.S.
5. Telugu viiragatha kavitwam: venkata subbarao Tangirala
6. Andhra yakshagana vaanjmaya charitra: Jogarao S.V.


TL472 Introduction to Comparative  Literature 

UNIT - 1
Introduction to Comparative literature -comparative literature: a multy diciplinary study
UNIT - 2
A comparative study of South Indian Literature ie. Telugu, Tamil, KannaDa, Malayalam
UNIT -3
Impact on Telugu and other language literatures with Spl. reference to Ithihasas: texts, meter, metaphor
UNIT - 4
 Saiva Vaishnava traditions in south Indian literature - Comparative study of Thiruvalluvar, Sarvajna and Vemana

Reference books
1. Malayala vaanmaya charitra: Parameswaran Nair P.K.
2. Kannada sahitya charitra: Sumdaram. R.V.R
3. Tamila sahitya charitra: Varadaraajan, Mu
4. Andhra karnata saaraswatamulu paraspara prabhavamu: Venkata Rao Nidudavolu
5. Samakaalika bharatiiya sahityam: Keendra Saahitya Akadamy
6. Telugu vijnana sarvaswam (vol. VI): Telugu viswavidyalayam
7. Bharatiiya tulanaatmaka saahityam - Jayaprakash.S

TL473Telugu &  Mass media  (PRINT & ELECTRONIC)

UNIT - 1
What is Media? - Types of Media - Press - Organizational setup of a Press - Indian Press - Telugu Press-History & Evolution - News Agencies - The impact of press on Society.
UNIT - 2
What is NEWS? - The lead - Characteristics of News Item - News Story - Feature - Article - Review - Column - Editorial - Interview etc.
UNIT - 3
Electronic Media - Difference between Print & Electronic Media - Radio - Television - Cinema.
UNIT-4
Use of Telugu Language in Print and Electronic Media - Different Styles.

Reference books
1. Journalism charitra – vyavastha- Ananda bhaskar, R.
2.Content Analysis- Bernart berelson
3. Mass Communication an Introduction - Bitter, John, R
4. Language in the news- Fowler Roger  
5. Mass Communication and journalism in India- Mehta, D. S.

TL474Advanced   Studies in Classical Telugu Grammar

UNIT - 1
Evolution of Telugu grammar -Practices in TeluguGrammar- and its influence
UNIT - 2
Andhra shabdha cintamani - methods of construction, vikhriti vivekam - methods of construction
UNIT - 3
The first Telugu grammar - Andhra bhashaa bhuushanam - Commentaries on Telugu grammars
UNIT - 4
Shabdha lakshana samgrahamu - formula oriented, grammar in verse - construcional methods of Bala Praudha vyakaranalu   

Reference books
1. Telugu Vyakarana Vikasamu-Purushotham Boddupalli
2. Andhra Vyakarana Vikasamu- Rajeswara Sharma
3. Telugu Vyakaranalapai samskruta Prakruta Vyakaranala  prabhavam- Rambramham Betavolu
4. Vyakarana Parijatamu- Seetarama sastri V
.
TL475 Lexicographic tools & Applications

UNIT-1
Lexicology - Lexicography - Linguistics - Classification of Dictionaries - Mono-bi-tri-multilingual Dictionaries - Pedagogical Dictionaries - The Relationship between word and it's meaning - Kinds of Meaning.
UNIT-2
Head word - Pronunciation - Grammatical information - Meaning - The arrangement of Head words in a Dictionary - Preparation of a Dictionary.
UNIT-3
Use of Anusaraka / Toolbox in the preparation of a Dictionary.
UNIT-4
Lab based Assignment / Project.

Reference books:
1. Making Dictionaries: Aguide to Lexicography- David F. Coward Charles E Grimes.
2.  Lexicography - Principles and Practice- Hatmoun, RRK.
3. Semantics (I & II)- Lyons, J.
4. Lexicography- Katre, S. M.
5. A Process Relegation Model  for Pedagogical Dictionaries- Ramanarasimham, P.
6. An Introduction to Lexicography- Singh, Ram Adhar.
7. Telugu Nighantuvula Parisilana- Usharani, T.  
8. Theory and Practice in Lexicography:Western and Non-Western perspectives-Zugusta,Ladislov
                              

TL476 Telugu Drama

UNIT - 1
Differences in dasarupakas by dhanamjaya - definition and features of drama- influence of English drama by Telugu Drama
UNIT - 2
Definition and classification of free drama - importance of dharwada Drama Company and surabhi Drama Company
UNIT - 3
Evolutional periods in Telugu drama (1880-1960) - definition and feature of tragedy - Social Drama - independent Dramas

Reference books
1. N.G.O.Natakam- Atreya
2. Kanyasulkham - Apparao Gurajada

TL477 Comparative Aesthetics

UNIT -1
The Concept of the Aesthetics - Aesthetics in Literature
UNIT – 2
The concept of beauty and the role of beauty in Literature - The aesthetic concept of visible and audible..... -- The combination of music and Literature -The beauty of subline-Immanuel Kant- Art for Art's sake
UNIT - 3
 Art as the concept of usefulness - Rasa, dhwani, vakrokti (deaviation)

Reference books
1. Aesthetics, The classic readings - Peter Lambarque, rispin Sartwell
2. The Continental Aesthetic Reader (Ed.) - Clive Cazeaux, Routledge
3. Philosophy of the Arts-An introduction to Aesthetics- Corden Graham-Routledge
4. The Indian Literary Criticism Ed. - G.N. Devy- Orient Longman
5. Kaavyalankara sangraham- Sannidhanam-Emeskso


TL478 Evolution of modern Telugu Literature


UNIT -1
Free verse poetry
UNIT -2
Short story - Drama - Novel
UNIT -3
News papers - biography - Auto Biography - travel literature
UNIT -4
Essays and reviews

Reference books:
1. Ushah kiranaalu:  Satyanarayana yandamuri 
2. Kavitaa viplavaala swarupam: Narayana Rao Velcheru
3.Telugu saayityamloo vibhinna dhooranulu: Ranganatha charyulu, K.K.
4. Aadhunikaandhra sahitya darshanam: Venkataraamanarasimham Kaakarla
5. Samagraandhra saahityam: Aarudra
6.Aadhunikasaahityam-sampradaayamulu- prayoogamulu; Narayana Reddy.C  


M.A. III  Semester / IMA IX Semester

 (No. of Courses: 5;                       No. of Credits: 4)

Core Courses:
TL 501 Structure of Modern Telugu

UNIT - 1
phonology: Telugu sounds and their organization into phonemes -The variation of Telugu phonemes in different distribution of consonants and vowels-lexical  items - classification of any adesyamulu and Desyamulu and their formation.
UNIT -2
Morphology: Nouns and their classes - Different adjectives -Nominal and verbal pronouns and their usage -Morphology of verb - Finite verb- verb stem formation -
Transitive - intransitive - causative and reflexive stems Different tense categories: Nonfinite verbs - Present, past conditional and relative participles
UNIT - 3
Morpho phonemic changes, sandhi rules in modern Telugu vowel harmony in Telugu phonetic and semantic changes
UNIT - 4
Syntax- general characteristic features of telugu sentence pre nominal position of attributes - Subordinate clauses proceeding the main clause- word order - Verblessness of some sentences types of sentence: Imperative, interrogative affirmative, negative and passive - The simple, complex and compound sentences- sentences ending in noun Phrases with adi ani- ata- o-in finite action dubitative - Intensive expression -Direct and indirect speeches

Reference books
1. Telugu vakyamu- C.Rama Rao
2. A course in modern linguistics- Hocket G.F.
3. An introduction to descriptive linguistics- Gleason H
4. Vaduka basha- Konni niyamalu - Kameswara Rao T
5. Vyavaharika basha vyakaranamu- Gopalakrishnaiah V
6. Andhra university report- on the use of modern standard Telugu


TL 502 Principles of Literary Criticism.

UNIT – 1
Nature and limits of Criticism -Definition of Criticism – Art and Literature- Relations between Poet and Critic – Value of Criticism -Qualities of Good Critic and Types of critics -Basic Principles of literary Criticism:  a) Analysis.  b) Interpretation.  c) Comparison.  d) Judgment.
UNIT – 2
An outline of Classical Telugu Criticism: Distinguished features in kavyavatarika’s (Prefaces), Lakshanagrandha’s (Poetics), Chatuva’s (Figurative Verses or Couplets), Theeka’s (Commentaries) and others.
UNIT – 3
Origin and Evolution of Telugu Literary Criticism – Influence of Western Literature- Biographical Sketches of Deccan Poets- Early age Telugu Critics – Kasibhatta Brahmaiah Sastry – Kandukuri Veeresa Lingam – Venneti Ramachandra Rao-C.R.Reddy- Rallapalli Anantakrishna Sarma-Viswanatha Satyanarayana.


UNIT – 4
Types of Literary Criticism
a)Textual Criticism, b) Biographical Criticism,
c) Psychological Criticism, d) Historical Criticism,
e) Marxist Criticism, f) Stylistic Criticism,
g) Comparative Criticism and other   methods.Reference books:
1. Telugulo Sahitya Vimarsa – S.V.Rama Rao
2. Adhunika Telugu Sahitya Vimarsa: Saampraadayika Reeti- Kovela Sampathkumaracharya
3. Vimarsa Moulika LakshaNaalu-Mudigonda Veerabhadraiah
4. Anuvartita Vimarsa Bhashaa saastra drukkonaalu- Parimi Ramanarasimham
5. 20th Century Literary Criticism - (Ed) David Lodge
6.  Principles of literary criticism- Richards, I.A.

TL 503 Sanskrit – I (SANSKRIT GRAMMAR & LITERATURE)

UNIT - 1
Sabdas: Rama, Hari, Guru, Dhaatr, Pitr, go:
                  Ramaa, Gourii, Vadhuu,
                  Jnana, Vaari, Madhu
                  Marut, Rajan, Vidvas, Giir, Div, Dis, Manas.

UNIT - 2
Verbs: Bhuu, adh, Pac, As, Hu, Div, Tud, Kr, Sru, Kree, Rudh, Cur
(Lat, Lang, Lrt, Lot, Vidhiling of above)
UNIT - 3
Samasas: Avyayeebhava, Tatpurusha, Karmadharaya, Dvigu, Naintatpurusha, Bahurveehi, Dvandva, Pradi
UNIT – 4
Introduction to Sanskrit Literature

Reference books
1. Samskrta Vyakarana Sangraham- Venkatavadhani Divakarla
2. Samskrta Vyakaranamu- R.V.R. Krishna sastri
3. Bhandarkar Book 1&2.
4. Samskrta sahitya charitra – Dr.Mudiganti Gopal Reddy& Dr.Mudiganti     
     Sujata Reddy.

Two  optionals to be Chosen from among the following

Optionals:
TL 521 Special poet (Classical/ Modern)

WORKS OF SRINATHA
Srimgara Naishadham –       Ist canto   46 to 112
Haravilasamu -                    Vth Canto 1 to 70
Kasi khamdam -                  VIIth Canto 129 to 200
Bhimeswara puranam-        IVth Canto 47 to 95
Chatuvulu
Palnaati viira charitra

Reference books
1. Srinathudu – Sriramamurthy Korlapati
2. Eswaraarcana kalaa shiiludu – Sriramamurthy Korlapati
3. Bhimeswara puranam – Laksminarayana Gudavarapu
4. A poem at the right moment – Narayana rao Velcheru & David Shulman
5. Kasikhandam with Commentary – Sharabhiah Sharma


TL 522 Modern Literature (Fiction)

UNIT - 1
Fiction-meaning-description-definition-different opinions and its origin and developments. Main features and socio cultural and literacy background.
UNIT - 2
Brief introduction of Prose Generes: Navala, kathanika, natakam, vyasam, vimarsha, sweeyacharitra, yatra charitralu
UNIT - 3
Theam and structure- characters- seen creations-incidents-time and space-writers views
UNIT - 4
Origin and development of short story and its features-plot-characters-unity of time and space, incidents.Text Prescribed:

Novels:       1. Rajasekhara charitra, 2. Malapalli, 3. Civaraku migiledi.

Short story: 1. Diddubatu, 2. Kalupu mokkalu, 3. O puvvu pusindi, 4. Gali vana, 5. Dharma vaddi, 6. Empu, 7.Agnatavasam, 8. Aarthi, 9. Maya, 10. Nammukunnanela, 11. Manisilopali vidvamsam, 12. Illalakagane...........

Reference books:
1. Katanika swarupa bavalu-Dakshinamurthi Poranki.
2. Telugu navala vikasam - Nagabhushana sharma Modali
3. Kathakathanam- Ramarao Kasipatnam.
4. Kathasilpam-Venkatasubbaya Vallampati.
5. Navalasilpam- Venkatasubbaya Vallampati
6. Andala Telugu katha-Sarvari/Vihari.


TL 523 Inscriptional  Studies

UNIT -1
Ancient Telugu Inscriptions and study - researchers, research and methods of analysis
UNIT - 2
Telugu Inscriptions, and its period- kings, kingdoms and historical events - script, period, an appreciation of inscriptional study ex. Vishnu kundinulu.
UNIT -3
Telugu Inscriptions: Language History: Words, usage of vocabulary, and sentences -Evolution of scripts  
UNIT - 4
Telugu inscriptions: socio-cultural study

Reference books
1. Shasana shabda kosham - Eswara dutt kumduri
2. Telugu shashanalu (12th century AD)-Radhakrishna B
3. Pracinandhra shashanalu (upto 1100 A.D.) - Radhakrishna B
4. Shasana samputi (Vol 1 and 2) - shastri B.N.
5. Andhra bhasha vikasam - Somayaji Ghantijogi
6. Telugu bhasha charitra(Ed) - Krishnamurti Bh.
7. Manalipi puttu purvottaralu - Ramachandra Tirumala
8. Historical Grammer of Inscriptional Telugu (1401 to 1900A.D.)- Ranganathacharyulu K.K.

TL 524 Computing Telugu 

UNIT - 1
Introduction to Computers - Operating Systems - The Role of Computer in Natural Language Processing & Applications - The nature of data in natural languages -  Encoding Standards-Indian Scripts - Transliteration Schemes in Indian Languages.
UNIT - 2
Multilingual Multi-script text processing - Study of software available in Indian Languages-i-leap etc. - MS-Word etc. Text editors/formatters.
UNIT - 3
Study and analysis of Indian Language Corpora - Linguistic Analysis - Generation and Analysis of word forms - Using Computer based Linguistic tools in the study of Morphology and Syntax.
UNIT - 4
Corpus Linguistics – Corpora Creation – Types of Corpora – Corpus analysis-        techniques and tools – Corpus processing and annotation.
UNIT - 5
Lab based assignment / Project.
     
Reference books:
1. Natural Language Understanding- Allen, J. F.
2. Natural Language Processing: A Paninian Perspective- Bharati,
                                                    A.V.Chaitanya R.Sangal.
3. Computers in Linguistics- Butler, Christopher, S.
4. Telugu Design Guide (Telugu Script )- Umamaheswararao, G. -

TL 525 Desi  Literature

UNIT – 1.
The concept of Marga and Desi in Telugu. The references of Desi in classical literature
UNIT – 2
The concept of the Desi in grammar - The concept of the Desi in Music
UNIT - 3
The writings and experiments of Palkuriki Somanatha – The writings of Annamayya as meter of his experiments in the literature and music. Kshetrayya – Vemana  -  Tyagaraya

Reference books
1. Palkuri Somanatha kavi – Tammayya Bandaru
2. Pandidharathya Charithra - Narayana rao. C
3. Basavapuranam – Subramaniyam G.V.
4. Veturi vaari Peetikalu – PrabhakaraSastry .V
5. Vaishnavendhra Vangmayam – Anandamurthy .V
6. Kshetrayya Pada Sahityam – Gangappa.S
7. Swamy Sri Veerabrahmendhra – V.V.L. Narasimha Rao
8. Telugulo Bhakthi kavitvam Samajika vishleshana – Ramulu Pillalamarri
TL 526 Studies in Feminist Literature.

UNIT -1
Introduction to Feminist literature: Origin and development, definition, different opinions, socio cultural backgrounds of feminism
UNIT - 2
Features and aims of feminist writings:  Father hood- Gender differences-  extrait- reproduction – harrasment –  countless hardship - right on child- welth right – economic freedom
UNIT -3
Feminist literature - poetry: introduction and analysis of Gurichusi pade pata, hrudayaniki bahuvacanam, cuupulu, sowmdaryatmaka himsa, bandi pootlu, sprshanuraganni alapistu, anuraga dagda Samadhi jugal bandi, sarpa pariswamgam, vantillu, lebar room nirikshana, amma aligimdi, a kal garls monolog, mehindi striila vijnapti, prati strii oka nirmala kavali.  
UNIT - 4
Feminist literature – Novel: Sweccha by Olga
Short stories:  illalakaganee by P. Satyavati
Akasambunumdi, govu, tayilam, illalakagane, imdira, musugu, cima, bhadrata, ganitam, devudu, gandhariragam,  Aruna, samdhya, venkateswarlu vellipoyaru, pelli prayanam, badali. 

Reference books:
1. Kathora shadjamalu – Vasanta Kannabhiram
2. Gurichusi pade pata (Com) Tripuraneni Srinivas
3. Pitruswamyam – Oka paricayam by Kamala Bhimsen Tr. By Olga
4. Stri vimukti udyamalu (Tr): Phatima
5. Bhava kavitwamlo stri: Jayaprabha
6. Purusha ahamkaraniki saval Telugu CCL Jayaprada: Hyderabad Book Trust
7. Mahila samajavada sahitya vyasalu by K ramakoti Shastry (Ed) Katyayani Vidmahe


TL 527 Dialectology

UNIT - 1
Dialectology: definition- features- reasons for arising dialect - mutual Intelligibility
UNIT - 2
Types of Telugu dialects:  historical, regional, social dialects, and idiolect
UNIT - 3
Dialect Atlas: phonetic atlas, word atlas, gramatical atlas - isoglosses - Focal Area, relic area, Transitionalzone
UNIT - 4
Advantages of study on dialectology:  sub-Standard, local - standard, standard, place of dialectical study on the decision of Standard language: Need of Standard language in Administration, jurisdiction, education, media, creative writing - position of Dialects in the same 

Reference books
1. Adhunika bhasha shastra siddhamtalu - Subrahmanyam P.S.
2. Bhasha- samajam- samskhriti - Krishnamurthy Bh.
3. Maandalika vhritti padakosham: vyavasayam – Krishnamurthy Bh.
4. Jilla maandalikalu - Telugu akademy
5. A course in Modern Linguistics, Hockett. F charless
6. Dialectology An introduction, W N Francis
7. Dialects, Peter Trudgill

TL 528 Telugu Diaspora Literature (Syllabus is yet to be approved)
 


M.A. IV Semester / IMA X Semester

 (No. of Courses: 5;                       No. of Credits: 4)

Core Courses:
TL 551 Modern Poetry 

UNIT - 1
Modernity and modernism in Telugu literature - A general survey of trends and movements in
Telugu poetry
UNIT - 2
Poetry of reformation - Romantic poetry - patriotic poetry - progressive poetry - free verse etc.
UNIT - 3
Text prescribed:
1. Devulapalli Krishna sastri - Krishna prakasham
2. Gurram Jashuwa - Gabbilam
3. Sri Sri - Mahaprasthanam
4. Balagangadhara Tilak - Amrutam kurisina ratri

Reference books
1. Adhunikandhra kavitwam sampradayamu- prayogamulu- Narayanareddy C.
2. Telugu sahitya vikasam -Ranganathacharyulu K.K.
3. Telugu kavitwam vikasam - Ramamohana Rao Kadiyala
4. Adhunika Telugu Sahityamlo vibhinnadhoranulu- Ranganathacharyulu K.K.
5. Telugulo kavita viplavala swarupam - Narayana rao Velcheru
6. Swatantryanantara Telugu kavita: Vastuvu, Rupam, shilpam – Sarat jyosthsna Rani S


TL 552  Evolution of Telugu Literature  (Upto  Modern age)

UNIT - 1
The concept of Literary History and its classification - History of Literature-Methods and Experiments in Telugu-Chronological, historical, Sociological, culture wise and Aesthetic appoaches-evalution of Telugu Literature and its implication. Age of Itihasas and Puranas-Oral and written Traditions. Marga and desi movements in Telugu - Contribution of kavitraya to Telugu Literature-The major characteristics of kavya Itihasa, Desi Purana, Maha Purana, Katha kavya, Sataka, Udaharana kavya etc., and their evolution.


UNIT -2
Age of Kavyas: New Experiments of Srinatha & Pillala Marri Pinaveerabhadra and their impact on the age-Pothanna's.Andhra Maha Bhagavatam and its poetic excellence- A general survey of Bhakti Literature of the age with special reference to Potana,  Krishnamacharya and other Tallapaka poets- Experiments in katha kavya-Jathi, Katha, Vartha and Chamatkara-Experiment in purana kavyas etc.

UNIT -3
 Age of Prabandhas-Major Characteristics of Prabandhas and experiments in plot, Style, Characteristics and Rasa concepts. The influence of Alankara Prasthana-Dvyarthi kavyas, Slesha kavyas, Kalpitha kavyas and kshetra Puranas.

UNIT - 4
Age of Dakshinadhra kavitvam-four types of Poetry -Major forms of literature -Prabandhas, Yakshaganas, Pada kavitha, Social reformer-Ksheena Yugam- modern period


Reference books
1. Andhra Sahitya Charitra - Pingali Lakshmikantam
2. Aru Yugala Andhra Kavitha-Indraganti Hanumant Shastri
3. Samagra Andhra Shahityam-Arudra
4. Andhra satakh sahitya vikasamu-K.Gopalakrishna rao
5. Andhra Kavithvam-Sampradayam-Prayogam: Naraya Reddy.C
6. Saraswatha Vyasamulu- G.V. Subrahmanyam(Ed.)
7. Telugusahityam-Marochupu: Ranganadhacharyulu K. (Ed.)


TL 553  Sanskrit  - II (SANSKRIT TEXTS)

Text: Abhijnana Sakuntalam of Kalidasa

Reference Books:
1. Abhijnana Sakuntalam of kalidasa with the commentary of Srinivasacharya & raghava Bhatta
2. Abhijnana Sakuntalam of kalidasa with the commentary of M.R.Kale
3. Abhijnana Sakuntalam of kalidasa with the commentary of Bhogeswaea Sharma Nori
4.Abhijnana Sakuntalam of kalidasa with the commentary of  Vemabhupala

Two  optionals to be Chosen from among the following
   
Optionals:

TL571 Modern  Padya Kavyas

UNIT - 1
Agnidhara by Daasharadhi
UNIT - 2
Khanda kaavyam I by Jashuva
UNIT - 3
 Ramayana kalpa vhrksham - Avatarika and Ishti
 Khandam: Viswanatha Satyanarayana 

Reference books
1. Kavitalahari- Dasaradhi-G.V.Subrahmanyam
2. Kavitalahari- Gurram Jashuva- Narayana Reddy C.
3. Jashuva- G.Bhaskar chowdary
4. Jashuvasahityam, Drikpadham, Parinamam – Sudhakar Endluuri
5. Naa raamudu – Viswanatha Satyanarayana
6. Kalpavriksha rahasyamulu- Viswanatha Satyanarayana

TL572 Dalit Literature

UNIT- 1
Dalits, Harijans, Sudra, Anaryas, Dasya, Chandalas, Untouchables, Panchamas etc words meaning and explanation – The Historical Background of Dalit Literature. Ideology of Dalit Literature: Vedas – Charvakam – Jainam – Bouddham – Ambedkarism – Marxism – and impact of other theories.
UNIT- 2
Principles of Dalit Literature – Untouchablity – Religious Approach – Aesthetic Approach – Concepts of Satyam, Sivam, Sundaram – Different opinions   about concepts of Karma, Rebirth etc- Dalit Language – Dalit Culture.Dalit Literary Genres, Metrical Poetry- Songs- Story – Drama – Free Verse Poetry- Dalit Literary Criticism- Caste Identity Movements- Sub-Cast Consciousness.
UNIT – 3
Poetry: Dalitakavitwam-Part I&II( Edited by Dr.G.Laksminarayana), Nalla draksha pandiri ( Yendluri Sudhakar), Madiga Chaitanyam ( Edited by Nagappagari Sunder Raju),Chikkanavutunna pata ( Edited by: G.lakshminarasaiah,  Tripuraneni Srinivas),
1.      Novel : Jagadam, ( Boya Jangaiah)
2.      Drama: Paleru ( Boyi Bheemanna)
3.  Short Stories: Ilanti tavvayi vaste(Sreepada Subrahmanya Sastry), Polaiah (karunakumara), takattu (Kolakaluri Enock), Ventadina Avamanam (kasula Pratap Reddy),
4.      Long Poems: Kotta gabbilam (Yendluri Sudhakar), Nippukanika( Banna Ilaiah)

Reference Books:
1. Dr.Babasaheb Ambedkar rachanalu – Prasangalu:  Govt.of A.P Publications
2. Dalita Sahitya Charitra: Pilli Samson
3. Dalita Vadavivadalu: Edited by S.V.Satyanarayana
4. Nallapoddu: Edited by Gogu Syamala
5. Towards an Aesthetic of Dalit Literature: Sarankumar LimbaleTL573 Machine   Translation

UNIT-1
Machine Translation (MT) - History and Evolution - Difference between Human Translation (HT) - & Machine Translation (MT) - Machine Translation Problems- Machine Translation Process - Machine Translation Approaches - Current Status.
UNIT-2
Anusaraka - Anusaraka Language Accessor - Structure of Anusarka System
UNIT-3
M. T. Problems - English - Telugu Machine Translation.
UNIT-4
Machine Translation: Architecture – MT efforts in India.
UNIT-5
Lab based Assignment / Project.

Reference books
1. On Translation - Brower, Reuben (ed.)
2. Introduction to Natural Language  Processing- Dee harris, Mary.
3.Machine Translation An Introductory- Guide- Douglar Arnold, Lorna  Balkan and others  
4.Machine Translation: Past, Present, Future- Hutchins, W. J.
5.Machine Translation- Nirenburg, Sergeit.

TL574 Epigraphy & Manuscript logy
                                                
UNIT - 1
Inscriptions – purpose - Indian epigraphy, origin and evolution - Epigraphical sources its significance and development
UNIT - 2
South north Indian epigraphy - Bramhi – Devanagaai – Epigraphy to Telugu lipi focus on Satavana to vijaya nagaram.
UNIT - 3
Paleography, Origin of scripts, styles, scribes - Historical survey of paleography, Evolution of the script.
UNIT - 4
Manuscriptology. Conservations and preservation -Manuscriptology- critical editions.

Reference books
1. Pracheena Andhra shasanalu. B.Radhakrishna
2. Andhra desa charitra  - samputalu- . B.N.Sastry
3. Epigraphical volumes - Parabramhaiah Sastry
4. T elangana Sasanalu - Tirumala Rao.
5. Vijayanagara Sasanalu – k.Vidyawathi
6. Indian Epigraphical Glossary - DC sirear,
7. Indian paleography from Bc 350 _ 1380 AD - Buhler
8. Paleography of Brahmi Script in Andhra 300 BC to 300 AD - Ramesh Chandhra, B.
9. Telugu vignana Sarvaswam. Vol.1, Seshagiri Rao.
10.The Script of Harrappa and Mohanjodaro and its  connection with other scripts-   Henter ,G.R.


TL575 Lexicography

UNIT -1
Lexicology - Lexicography - The relationship between Linguistics and lexicography - History of Lexicography in general and particular to Telugu
UNIT -2
Clssification of Dictionaries: Monolingual - Bilingual - Multilingual - Special Dictionaries -
UNIT - 3
Relationship between word and meaning: Form - Lexeme - Meaning: Denotatve meaning - Connotative meaning - Collocative meaning - Gramatical meaning
Polysemy -Homonymy - Synonymy - Antonymy - Hyponymy - Hypernomy -Componencial Analysis - Selectional Restrictions
UNIT -4
Preparation of Dictionary: material collection - head word - Pronunciation -Gramaticality- Meaning - Usage- Foot notes- Cross references - Etymology - Arrangement - Finalisation of print copy –
Place of Computers in preparing Dictionaries - Machine Readable Dictionary.

Reference books:  
1. Telugu Nighamtuvula Charitra: Usharani
2. Nighamtu Vikasam: Venkatappaiah Velaga
3. Lexicigraphy; Singh, Ram Adhar
4. Mannual of Lexicography: Zgusta, Ladislov
5. Lexicography: Katre, S.M.
6. Lexicography: Hartmann R.R.K.

TL576 Translations  Studies.

UNIT -1
Translation - definitions - types of translations - methods of Translations
UNIT -2
Literary translation, scientific translation, and Technical translation
UNIT - 3
Linguistic problems on Translation:  phonetic, morphemic and syntactic levels - special vocobulary
UNIT - 4
Cultural problems in Translation: customs, practices, beliefs etc.    

Reference books
1. Anuvada samasyalu- Ramachandhra reddy, Rachamallu
2. Anuvada sastram-Bhem sen Nirmal
3. Anuvadinchadam ela?-Govindha Raju Chakradar
4. Translation and Multilingualism-Shantha Ramakrishna
5. The art of Translation-Theodore savory
6. The theory and practice of Translation -Nida& Charles R Taber Liedan

TL577 Introduction   to  Prakrit  Studies.
                 
UNIT - 1
Brief Introduction to Prakrit Language and literature.
UNIT  - 2
Text 1, Prakhrita Chandrika of Krishna misra
UNIT  - 3
Text 2, Selected 25 kathas from Gathasaptasati

Reference books
1. Prakrita Bhasha vikasamu – Venkata Rangacharyulu Medipally
2. A Study of Prakrit Grammar – Micheal
3. Prakrit Grammarians – Nitty Dolchi
4. Gatha sapta sati(Telugu) – Anantakrishna Sharma; A.U. publications


TL578 Advanced Studies in Sanskrit  Poetics ( Text)

Kaavya miimaamsa of Rajasekhara with Telugu Commentary of Prof. Pullela Ramachandrudu

Reference books
1. Sanskrit poetics: Kane P.V.
2. History of Sanskrit poetics: Ramachandrudu, pullela